Etički kodeks
Početna » Članstvo » Etički kodeks

Na osnovu člana 38. Statuta Instituta za Tradicionalnu, Energetsku, Duhovnu i Kvantnu medicinu“Bijeli Lotos“, Upravni odbor je na sjednici održanoj 01.10.2017. donio

ETIČKI KODEKS

Osnovne odredbe

Član 1.
Ovim Etičkim kodeksom ponašanja članova instituta, a naročito terapeuta-iscjelitelja i pružanja usluga (u daljem tekstu Etički Kodeks), utvrdjuju se etička načela u obavljanju profesionalne dužnosti terapeuta-iscjelitelja prema klijentima, kao i međusobni odnosi članova instituta.

Član 2.
Odredbe ovog Etičkog Kodeksa su obavezujuće za sve članove instituta. Član koji povrijedi odredbe ovog Kodeksa, vrši povrijedu profesionalne dužnosti ili ugleda instituta.

Član 3.
Upravni odbor nadgleda, prati i analizira primjenu Etičkog Kodeksa i pokreće disciplinske postupke protiv članova koji krše odredbe ovog Kodeksa.

Član 4.
Terapeut-iscjelitelj zdravlje, sigurnost i dobrobit klijenta smatra svojom osnovnom i prvom brigom.Terapeut-iscjelitelj je dužan da svoj poziv obavlja odgovorno, stručno, savjesno, bez obzira na svoja lična uvjerenja i odnos prema klijentu ili njegovoj porodici.Terapeut-iscjelitelj je dužan da odbaci sve predrasude koje ima ili može imati prema klijentu s obzirom na njegova lična svojstva, uvjerenja, nacionalnost, vjeru, pol, seksualnu orjentaciju, socijalno-ekonomsku status, kulturu i politička uvjerenja i obezbijedi poštovanje i zaštitu interesa i dostojanstva klijenta.Terapeutu-iscjelitelju se ne priznaje pravo na prigovor savjesti iz razloga navedenih u prethodnom stavu.

Član 5.
Odluke terapeuta-iscjelitelja, moraju se zasnivati isključivo na postupcima koji klijentu vraćaju zdravlje i olakšavaju tegobe. Profesionalni odnos i odluke terspeuta-iscjelitelja prema klijentu ne smije biti uslovljen bilo kojim ne-etičkim razlogom, a naročito ne smije biti uslovljen koristoljubljem, zadovoljavanjem ličnih ambicija ili namjerom terapeuta-iscjelitelja da sebi ili drugom pribavi bilo kakvu drugu korist ili pogodnost.Terapeuti-iscjelitelji moraju posjedovati znanje, vještine i stručnost iz oblasti kojom se bave i sposobnost da ta znanja i vještine primijene za dobrobit klijenta.Terapeuti-iscjelitelji moraju biti svjesni svojih granica stručnih kompetencija te stoga prihvatiti potpunu odgovornost za svaku aktivnost koju preuzimaju prema klijentu.Terapeut-iscjelitelj je slobodan u izboru metoda i načina tretmana, koji su priznati od strane šire stručne i naučne javnosti i u skladu sa standardima savremene nauke i pri tome je dužan da uzima u obzir dostignuća nauke i načela stručnog ponašanja. Prema klijentu terapeut-iscjelitelj postupa ekonomično i racionalno, izbegavajući nepotrebne preglede i tretmane. Terapeut-iscjelitelj je dužan da odbaci svaki zahtijev, koji bi po njegovom stručnom uvjerenju i savijesti mogao biti neetičan i štetan po klijenta. Terapeut-iscjelitelj odluke o postupku i metodu tretmana donosi samostalno, sem kad procijeni da mu je potrebno dodatno mišljenje.

Član 6.
Svaki klijent ima pravo na slobodan izbor terapeuta-iscjelitelja, odnosno slobodan izbor procedure u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, a na osnovu odgovarajućih informacija o mogućim rizicima i posledicama po zdravlje klijenta. Terapeut-iscjelitelj je dužan da uzme u obzir i poštuje načelo o slobodnom izboru.

Član 7.
Terapeut-iscjelitelj koji primi klijenta, dužan je da ga obavijesti o postupcima i metodama tretmana, kao i o svim mogućnostima, a koje se odnose na njegov tretman. Terapeut-iscjelitelj će o rizicima primjene postupaka, obavijestiti klijenta u trenutku predlaganja takvog postupka.

Član 8.
Za tretman terapeut-iscjelitelj mora da dobije pristanak klijenta. Saglasnost ili odbijanje klijent može da ispolji usmeno ili pismeno. Ako se tretman radi na daljinu, klijent ne mora odmah dati saglasnost, ali nakon izvesnog vremena se mora obavjestiti i tražiti saglasnost za nastavak tretmana.

Član 9.
Terapeut-iscjelitelj dijete pregleda u prisustvu roditelja ili staratelja. Ukoliko opazi zloupotrebu, upozoriće nadležne institucije i prema svojim mogućnostima, učiniti sve za zaštitu djeteta. Pri toma je dužan da štiti privatnost ove djece.

Član 10.
Međusobni odnosi terapeut-iscjelitelj i klijent, moraju se zasnivati na međusobnom povjerenju o odgovornosti.

Član 11.
Obavještavanje klijenta o njegovom stanju, mora biti isključivo u njegovu korist.

Član 12.
Terapeut-iscjelitelj je dužan da se prema porodici klijenata ophodi sa razumijevanjem i da sa njima sarađuje.

Član 13.
Ako potrebe klijenta prevazilaze znanje i vještine terapeuta-iscjelitelja, on će se postarati da ga preda na tretman drugom terapeutu-iscjelitelju ili potraži savijet instituta.

Član 14.
Terapeut-iscjelitelj ima pravo da odbije klijenta, ako ne postoji odnos punog povjerenja.

Međusobni odnosi terapeuta-iscjelitelja

Član 15.
Međusobni odnosi se zasnivaju na korektnosti, iskrenosti, poštovanju i razmjeni znanja i iskustva, radi postizanja što boljih rezultata i kvalitetnijem obavljanju profesije.

Član 16.
Razlike u mišljenjima ne smiju da izazivaju sporove i narušavaju pravila ponašanja. Iznošenje negativnog mišljenja o drugom terapeutu-iscjelitelju u prisustvu klijenta je nedopustivo. Stručna kritika je moguća samo u okviru struke i uz prisustvo terapeuta-iscjelitelja o kojem je riječ.

Prelazne i završne odredbe

Član 17.
Radi ostvarivanja uslova za sprovođenje ovog kodeksa, svi članovi udruženja, dužni su da se upoznaju sa načelima sadržanim i Etičkom Kodeksu i da ih se pridržavaju.

Član 18.
Ovaj Etički Kodeks stupa na snagu danom donošenja!

U Budvi
01.10.2017.