Registar terapeuta iscjelitelja
Početna » Članstvo » Registar terapeuta iscjelitelja
Na osnovu člana 37. statuta Instituta za Tradicionalnu, Energetsku, Duhovnu i Kvantnu medicinu „Bijeli Lotos“ i člana 31. pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine, skupština instituta je na sjednici održanoj dana 01.10.2017. donijela:

Pravilnik o registru terapeuta-iscjelitelja, Tradicinonalne, Energetske, Duhovne i Kvantne medicine, stručnom usavršavanju i dobijanju stručnih znanja

Član 1.
Ovim Pravilnikom su regulisana pitanja vezana za Registar terapeuta-iscjelitelja Tradicionalne, Energetske, Duhovne i Kvantne medicine, koji se vodi u Institutu (u daljem tekstu Registar). Regulacija vodjenja i ažuriranja Registra obuhvata:

 1. uslove i kriterijume za upis u Registar
 2. postupak upisa u Registar
 3. vođenje i ažuriranje Registra
 4. izdavanje potvrde o upisu u Registar
 5. prava i obaveze registrovanih članova
 6. brisanje iz Registra

Takodje, ovim Pravilnikom se utvrđuju i uslovi za:

 1. Dobijanje terapeutsko-iscjeliteljskog zvanja od strane Instituta “Bijeli Lotos” i terapeutsko-iscjeliteljskog sertifikata.
 2. Načine i uslove za kontinuirano stručno usavršavanje terapeuta-iscjelitelja Instituta “Bijeli Lotos”

Član 2.
U Registar terapeuta-iscjelitelja Tradicionalne, Energetske, Duhovne i Kvantne medicine se upisuju redovni članovi Instituta koji ispunjavaju uslove predviđene ovim Pravilnikom. Registar se vodi u formi knjige sa unaprijed obilježenim stranama i rubrikama u koje se upisuju podaci o registrovanim terapeutima-iscjeliteljima.Ti podaci uključuju: redni broj, datum upisa u registar, ime i prezime, jmbg, broj lične karte, adresa i kontakt telefoni, podaci o stečenom obrazovanju, stručnom usavršavanju, izrečenim disciplinskim mjerama, brisanju iz Registra, mirovanja u članstvu u Institutu, kao i svi drugi podaci koji su po proceni Instituta od značaja za Registar. Registar se može voditi i u elektronskoj formi. Obrazac registra je sastavni dio ovog Pravilnika.

Uslovi za upis u Registar

Član 3.
U Registar se upisuju redovni članovi koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. odgovarajuće stručno obrazovanje dobijeno od strane akreditovanih ustanova iz Crne Gore i inostranstva u oblasti Tradicionalne, Energetske, Duhovne i Kvantne medicine.
 2. najmanje 30 pacijenata obrađenih uz pomoć mentora, koji je dužan svojim potpisom ovjeriti dokumemtaciju kandidata o svakom obrađenom pacijentu. Mentor može biti svaki registrovani i licencirani terapeut-iscjelitelj, upisan u registar odgovarajućeg strukovnog udruženja.

Dobijanje zvanja Terapeut-Iscjelitelj i Terapeutsko-Iscjeliteljskog Sertifikata

Član 4.
Terapeut-Iscjelitelj je osoba koja se nakon odgovarajućeg profesionalnog osposobljavanja (u Crnoj Gori ili inostranstvu) profesionalno bavi određenom vrstom Tradicionalne, Energetske, Duhovne i Kvantne medicine. U izuzetnim slučajevima, kada se radi o posebnoj prirodnoj nadarenosti terapeut-iscjelitelj može biti i osoba koja postojeći standardni sistem obrazovanja nije prošla.

Član 5.
Svi redovni članovi sa terapeutsko-iscjeliteljskim sertifikatom Instituta su istovremeno terapeuti-iscjelitelji. Pridruženi članovi su lica koja ne ispunjavaju sve uslove za redovnog člana, a koji su definisani ovim Pravilnikom i Statutom. Pridruženi članovi su i svi ostali simpatizeri Tradicionalne, Energetske, Duhovne i Kvantne medicine, koji nisu terapeuti-iscjelitelji, ali su zainteresovani za znanja iz ove oblasti.

Postupak upisa u Registar

Član 6.
Zainteresovani kandidat podnosi zahtjev Institutu, odnosno stručnoj komisiji uz prilaganje sledeće dokumentacije:

 1. popunjenu pristupnicu
 2. fotokopija lične karte
 3. fotokopije dokaza o stručnoj osposobljenosti iz Tradicionalne, Energestke, Duhovne i Kvantne medicine-originalna dokumentacija na uvid. Ukoliko je obrazovanje stečeno u inostranstvu, dokumentacija mora biti prevedena od strane sudskog tumača.
 4. uvjerenje od suda da kandidat nije kažnjavan protiv zdravlja ljudi ili potpisana lična izjava
 5. dokaz o plaćenoj članarini Institutu i registracionim troškovima
 6. ukoliko je potrebno popunjene anketne listiće za najmanje 30 slučajeva iz prakse.
 7. anketni listić je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 7.
Institut priznaje diplome/potvrde/setrifikate dobijene od strane domaćih i inostranih ustanova i ostalih strukovnih udruženja, koja se bave školovanjem terapeuta-iscjelitelja i na osnovu njih dodjeljuje terapeutsko-iscjeliteljski sertifikat.

Član 8.
Stručna komisija na svojim sjednicama raspravlja o predlozima o priznavanju potvrda/sertifikata/diploma, dobijenih od domaćih i inostranih obrazovnih ustanova, udruženja i organizacija u Crnoj Gori i svijetu. Odluku donosi predsjednik Upravnog odbora na temelju preporuke Stručne komisije.

Član 9.
Sjednice Stručne komisije kao i svih ostalih organa upravljanja, mogu se odvijati fizičkim prisustvom članova na sjednici, ali i preko interneta, e-maila, video-konferencija i sl…

Član 10.
Po prijemu zahtjeva predsjednik Stručne komisije provjerava da li je uz zahtjev priložena sva neophodna dokumentacija iz člana 6. ovog Pravilnika. Ukoliko kandidat nije dostavio svu dokumentaciju, predsjednik Stručne komisije će pozvati kandidata i zatražiti dopunu.

Član 11.
Stručna komisija obavezno poziva kandidata i sa njim obavlja detaljan razgovor u cilju procjene osposobljenosti kandidata za samostalni rad. Stručna komisija daje preporuku i mišljenje o upisu u Registar. Do odluke se dolazi većinom glasova.

Član 12.
Stručna komisija nakon sprovedenog postupka, dostavlja Upravnom odboru svoj prijedlog u vezi upisa kandidata u Registar.

Član 13.
Prilikom odlučivanja o upisu kandidata u Registar, Upravni odbor može prihvatiti ili odbiti predlog Stručne komisije, ali ne može donijeti odluku o upisu kandidata mimo prijedloga Stručne komisije.

Član 14.
Kandidatu se dostavlja pismena odluka Upravnog odbora. Protiv odluke Upravnog odbora kandidat ima pravo žalbe u roku 8 dana od dana dostavljanja odluke. Žalba se dostavlja Upravnom odboru, koji razmatra o žalbi kandidata. Drugostepena odluka je konačna.

Član 15.
Kandidat čiji je zahtjev usvojen od strane Upravnog odbora, dužan je da potpiše izjavu o prihvatanju Etičkog kodeksa Instituta, nakon čega se upisuje u Registar. Kao datum upisa u Registar, smatra se datum donošenja odluke Upravnog odbora. Registrovanom terapeutu-iscjelitelju se izdaje potvrda, koju potpisuju predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Stručne komisije. Obrazac potvrde je sastavni dio ovog Pravilnika. Dokumentacija koju je kandidat priložio uz zahtjev za upis u Registar se čuva u arhivi Instituta sve vrijeme dok je terapeut-iscjelitelj upisan u Registar.

Obaveze Registrovanih Terapeut-Iscjelitelja

Član 16.
Obaveze registrovanih terapeuta-iscjelitelja su:

 1. poštovanje profesionalnih standarda i normativa zdravstvene djelatnosti
 2. poštovanje Etičkog kodeksa
 3. uredno plaćanje članarine

Vođenje i Ažuriranje registra

Član 17.
Iz redova Stručne komisije bira se jedan član, predstavnik, kojeg imenuje Upravni odbor, a koji se bavi pitanjima viđenja i regulacije Regista terapeuta-iscjelitelja.

Član 18.
Stručna komisija i Upravni odbor na kraju svake kalendarske godine vrše kontrolu, ažuriranje i po potrebi reviziju Registra, pri čemu se provjerava ispunjavanje obaveza registrovanih terapeuta-iscjelitelja utvrdjeni ovim pravilnikom i predlaže Upravnom odboru brisanje iz Registra u slučaju neispunjavanja obavjeza.

Član 19.
Na pismeni zahtjev registrovanog terapeuta-iscjelitelja, Upravni odbor može donijeti rješenje o mirovanju članstva u Registru. Mirovanje članstva u Registru može trajati najduže 5 godina neprekidno.

Član 20.
Terapeuti-iscjelitelji mogu preko Instituta organizovati školovanje za svoje učenike i tada Institut izdaje sertifikat o završenom obrazovanju kod određenog terapeuta-iscjelitelja. Takođe Institut izdaje stručno mišljenje vezano za edukacioni program i vrši sertifikaciju edukativnog programa. U svim ostalim slučajevima, Institut izdaje potvrdu i sertifikat na osnovu diplome/potvrde/sertifikata dobijenih od licenciranih pojedinaca ili akreditovanih ustanova iz Crne Gore i inostranstva.

Brisanje iz Registra

Član 21.
Brisanje iz Registra vrši se

 1. na lični zahtjev terapeuta-iscjelitelja
 2. ako je zbog kršenja Etičkog kodeksa izrečena mjera brisana iz Registra;
 3. usled ne plaćanja članarine u toku jedne godine;
 4. nakon 5 godina neprekidnog mirovanja u Registru

Član 22.
O brisanju iz Registra odlučuje Upravni odbor.

Prelazne i Završne Odredbe

Član 23.
Ovaj pravilnik je usvojen i objavljen sa sjednici Skupštine Instituta dana 01.10.2017 godine i stupa na snagu danom donošenja.

U Budvi 01.10.2017 god.
Predsjednik Instituta
Gabrijela Zajac